Nyheter/What’s new?

Here we aim to update our readers on most recent developments within our pilot and CoSIE project.

Här delar vi med oss av de senaste händelserna och utvecklingen inom piloten och CoSIE projektet

October 2018/Oktober 2018 


Piloten: Förbättringsarbete inom personlig assistans (PA)

Chefer inom pilotområdet personlig assistans i Jönköpings kommun fortsätter sedan januari 2018 med sina regelbundna (i princip månatliga) träffar med syftet att identifiera och utveckla de verksamhetsområden som kan främja brukares med olika funktionshinder delaktighet och inflytande (samskapade) inom personlig assistans.

Det salutogena förhållningssättet med stöd i Aron Antonovskys teori utvecklat i ”Hälsans mysterium” (1987) anses ge en viktig grund för förbättringsarbetet inom PA. Därför benämns pilotarbetet under det första året som ”Arbetet med ett hälsofrämjande arbetssätt”.

Under mötet i oktober berättar enhetscheferna inom PA för varandra om hur arbetet med förbättringar inom självorganiserade arbetsgrupper fortskrider. Denna samtalsforum upplevs som viktig och annorlunda då cheferna kan hämta stöd från varandra och en oberoende aktionsforskare i sin tjänsteutvecklingsarbete och här föds och diskuteras strategier för att hantera olika utmaningar. Förutom konkreta förbättringsförslag inom PA kretsar diskussionen kring hur första linjen chefer kan växa, med stöd i teori, i sin roll som insiktsfulla förändringsledare gentemot sin personal som en viktig förutsättning för samskapande.

Att fånga brukarrösten i samskapande: “community reporter” metod

  • I oktober (30/10-1/11) fortsatte Jönköpings kommun med sin andra utbildningsrunda med hjälp av Peoples’ Voice Media institutet från Storbritannien som erbjuder alla piloter en gemensam men kontextanpassad metod för att fånga och kanalisera brukares röster. Efter att tidigare i år (maj) blivit introducerade till en metod för insamling av brukarröster med hjälp av så kallade ’Community Reporters’, nu går kommunen vidare med att testa att samla in och analysera brukarberättelser om socialtjänsten. Team stöd och metod, en central stödfunktion knuten till funktionshinderomsorgen, agerade som arrangör och kunskaps utvecklare. Dagarna präglades av hårt arbete, gemenskap och konstruktiva diskussioner kring hur ”community reporting” som metod kan appliceras som verktyg inom Jönköpings kommun. Man diskuterade dess möjligheter och begränsningar i relation till brukare med olika funktionshinder.